Mojou úlohou je poznať právne predpisy a vedieť právne argumentovať. Sú právne oblasti, ktoré poznám dobre nielen po povrchu ale aj ich detailnejšie zákutia. Ak som sa s konkrétnou problematikou, o ktorú sa zaujímate zatiaľ v praxi nestretol, so záujmom si relevantné právne predpisy naštudujem a poskytnem Vám potrebnú právnu radu.

Tak ako v každej advokátskej kancelárii, aj ja samozrejme poskytujem právne rady z oblastí:

Občianskeho práva

spracovanie zmlúv podľa potrieb klienta, uplatňovanie nárokov po zásahoch do práva na ochranu osobnosti, zastupovanie v spotrebiteľských veciach pred súdmi alebo rozhodcovskými súdmi

Náhrady škody

súdne a mimosúdne uplatňovanie nárokov titulom náhrady škody napríklad v dôsledku dopravných nehôd

Dedičného práva

zastupovanie v dedičských konaniach, právne poradenstvo súvisiace s nadobúdaním majetku pred a po smrti poručiteľa

Rodinného práva

zastupovanie v konaniach a rozvod manželstva a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), zastupovanie v konaniach o zvýšenie a zníženie výživného ako aj v iných konaniach týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloletých

Autorského a priemyselného práva

spracovanie autorských zmlúv, zabezpečovanie ochrany osobných údajov, právne poradenstvo pri vykonávaní dobrovoľných dražieb

Poľnohospodárskeho práva

zastupovanie klientov v konaniach týkajúcich sa vlastníctva a nájmu poľnohospodárskej pôdy

Pozemkového práva

spracovanie kúpnych, darovacích a iných zmlúv podľa požiadaviek klienta, spracovanie dohôd o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva ako aj zastupovanie pred katastrom nehnuteľností

Pracovného a korporátneho práva

vypracovanie všetkých dokumentov, s ktorými počíta zákonník práce a sú potrebné pre podnikanie v Slovenskej republike, spracovanie dokumentácie k ukončeniu pracovného pomeru, zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody vyplývajúcej z pracovného pomeru ako aj v konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Obchodného práva

vypracovanie a revízia zmlúv podľa potrieb a zadania klienta, vymáhanie pohľadávok a zastupovanie pred Živnostenským registrom Slovenskej republiky a Obchodným registrom Slovenskej republiky (zakladanie, zmeny a výmaz obchodných spoločností a družstiev z OR SR)

Správneho práva

zastupovanie v správnych konaniach a v tzv. správnom súdnictve voči rôznych orgánom štátnej správy

Komunálneho práva

poskytovanie právneho poradenstva obciam a samosprávam

 

Pri každej z oblasti je príkladmo uvedený zoznam agendy, ktorú si môžete v rámci toho ktorého odvetvia predstaviť. Korením poskytovania právnych služieb je zastupovanie pred súdmi a štátnymi orgánmi slovenskej republiky. V tomto sa na mňa môžete spoľahnúť.

V prípade, že Vás zaujímajú oblasti, na ktoré sa prakticky a aj akademicky zameriavam a to MEDICÍNSKE A FARMACEUTICKÉ PRÁVO a ÚSTAVNÉ PRÁVO , budem rád ak sa pozriete aj do sekcie ŠPECIALIZÁCIA.