Okrem štandardných znalostí právnych odvetví existujú aj oblasti, kde Vám viem vzhľadom na moje skúsenosti povedať viac... Sú odvetvia, o ktoré sa v mojej praxi dlhodobo zaujímam a ktoré poznám podrobne z pohľadu právnej teórie aj právnej praxe. Ide o:

 

MEDICÍNSKE A FARMACEUTICKÉ PRÁVO

 

Dlhodobo sa v rámci svojej právnej praxe venujem otázkam medicínskeho práva. Okrem bohatej publikačnej činnosti zastupujem viacero sporov o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy titulom nesprávneho postupu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Konanie poznám z oboch strán pojednávacej siene, aj zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára) a aj zo strany pacienta. Zastupujem pacientov pred Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a inými štátnymi orgánmi, ktoré vykonávajú svoju právomoc v rámci zdravotníckej legislatívy.

Venujem sa otázkam vedenia zdravotnej dokumentácie, vypracovaniu informovaných súhlasov, mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka, utajeným pôrodom a hniezdam záchrany, posudzovaniu postupov z hľadiska povinnosti realizovať zdravotnú starostlivosť lege artis ako aj komplexnému poradenstvu ambulantným a ústavným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri výklade právnej úpravy.

Rovnako sa venujem aj aktuálnym problémom farmaceutického priemyslu v Slovenskej republike, otázkam reklamy liekov, zmluvnej agende a poznám zákutia zákona o liekoch a problémov cenotvorby a určovania cien liekov, zdravotníckych pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov.

Okrem bohatej časopiseckej publikačnej činnosti som členom autorského kolektívu k prvému komentáru k Zákonu o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H.BECK) ako aj vedúcim spoluautorom komentára k Zákonu o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (2019, Wolters Kluwer). Súčasne pôsobím ako vysokoškolský pedagóg.

 

ÚSTAVNÉ PRÁVO

 

Už od čias štúdia na právnickej fakulte je mojou najväčšou právnou vášňou ústavné právo a ochrana ľudských práv a základných slobôd. Všetky doterajšie záverečné práce (bakalársku, diplomovú, rigoróznu) v rámci vysokoškolského štúdia som spracoval z problematiky ústavného práva a súčasne som absolvoval aj štátu skúšku z predmetu ústavné právo.

Pôsobil som pod vedením Prof. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom obore Teória štátu a práva, špecializácia: Výklad ústavy a ústavných zákonov v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky.

V praxi som spracoval viacero sťažností na Ústavný súd Slovenskej republiky a participoval som napríklad aj pri príprave podkladov pre účely konania o súlade právnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky. Rovnako sa venujem zastupovaniu pred štrasburským Európskym súdom pre ľudské práva.

Otázkam z oblasti ústavného práva sa venujem taktiež vo svojej publikačnej a prednáškovej činnosti.